Tarifs

Piano

Cours de piano (1 heure) chez moi : 35 euros

Cours de piano (1 heure) chez vous :   40 euros

Yoga 

Cours de yoga chez vous (1 heure et 15 minutes) : 50 euros

Cours de yoga chez moi (1 heure et 15 minutes) : 45 euros

Groupe

Cours de yoga en groupe chez vous (1 heure et 15 minutes) :

2 personnes = 30 euros par personne

3 personnes = 20 euros par personne

A partir de 4 personnes et jusqu’à 10 personnes = 15 euros par personne

plus haut